Podpora

Podpora od štátu prostredníctvom príspevku na starostlivosť o dieťa


Podmienky nároku na príspevok:

(1) Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak
a) vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
b) sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
c) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
d) dieťa má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

(2) Zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť oprávnenej osoby, ktorá
a) je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu,
b) z tejto činnosti podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa osobitného predpisu, 
c) z tejto činnosti podlieha dôchodkovému systému v cudzine.

Príspevok za kalendárny mesiac sa od 01.01.2016 poskytuje  v sume do 280 eur.

O podrobnostiach nároku na príspevok Vás na požiadanie oboznámime.